Privacybeleid

Dank u voor uw bezoek aan onze website www.film-retter.de en voor uw interesse in ons bedrijf.

De bescherming van uw persoonlijke gegevens, zoals geboortedatum, naam, telefoonnummer, adres, enz. is belangrijk voor ons.

Het doel van deze privacyverklaring is u te informeren over de verwerking van uw persoonlijke gegevens die wij van u verzamelen wanneer u onze website bezoekt. Onze praktijk inzake gegevensbescherming is in overeenstemming met de wettelijke voorschriften van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU (DSGVO) en de federale wet inzake gegevensbescherming (BDSG). De volgende gegevensbeschermingsverklaring dient om te voldoen aan de informatieverplichtingen die voortvloeien uit de DSGVO. Deze zijn bijvoorbeeld te vinden in art. 13 en art. 14 e.v. DSGVO.

Verantwoordelijke persoon

De voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van artikel 4, lid 7, van de AVG is degene die, alleen of tezamen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt.

Met betrekking tot onze website is de verantwoordelijke persoon:

Film-Retter KG
Zeithstraße 108
53819 Neunkirchen-Seelscheid, Duitsland
Duitsland
E-mail: info@film-retter.de
Telefoon: +49 (0) 2247 915 90 18

Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld in overeenstemming met art. 37 DSGVO. U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken onder de volgende contactgegevens:

Helmut Häck
Am Sommerberg 12A
53819 Neunkirchen-Seelscheid, Duitsland
Duitsland
E-mail: info@datapro.de

Beschikbaarstelling van de website en aanmaak van logbestanden

Telkens wanneer onze website wordt opgeroepen, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het respectieve opzoekende apparaat (bv. computer, mobiele telefoon, tablet, enz.).

Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden zij verwerkt?

(1) Informatie over het browsertype en de gebruikte versie;
(2) Het besturingssysteem van het toegangsapparaat;
(3) Hostnaam van de toegang hebbende computer;
(4) Het IP-adres van het ophaalapparaat;
(5) Datum en tijdstip van toegang;
(6) Websites en bronnen (afbeeldingen, bestanden, andere pagina-inhoud) die op onze website werden opgeroepen;
(7) Websites van waaruit het systeem van de gebruiker toegang heeft gekregen tot onze website (referrer tracking);
(8) Bericht over het al dan niet slagen van het ophalen;
(9) hoeveelheid overgedragen gegevens

Deze gegevens worden opgeslagen in de logbestanden van ons systeem. Deze gegevens worden niet samen met de persoonsgegevens van een specifieke gebruiker opgeslagen, zodat individuele bezoekers van de site niet kunnen worden geïdentificeerd.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (rechtmatig belang). Ons rechtmatig belang is de verwezenlijking van het hieronder beschreven doel.

Doel van de gegevensverwerking

De tijdelijke (geautomatiseerde) opslag van gegevens is noodzakelijk voor het verloop van een websitebezoek om de levering van de website mogelijk te maken. Het opslaan en verwerken van persoonsgegevens gebeurt ook om onze website voor zoveel mogelijk bezoekers geschikt te houden, misbruik tegen te gaan en storingen te verhelpen. Voor dit doel is het noodzakelijk de technische gegevens van de computer waartoe toegang wordt verkregen te loggen, om zo vroeg mogelijk te kunnen reageren op weergavefouten, aanvallen op onze IT-systemen en/of fouten in de functionaliteit van onze website. Daarnaast gebruiken wij de gegevens om de website te optimaliseren en om in het algemeen de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

Duur van de opslag

De verwijdering van voornoemde technische gegevens vindt plaats zodra deze niet langer nodig zijn om de compatibiliteit van de website voor alle bezoekers te garanderen, maar uiterlijk binnen 3 maanden na toegang tot onze website.

Mogelijkheid van bezwaar en schrapping

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSGVO en het wissen van gegevens eisen overeenkomstig art. 17 DSGVO. Welke rechten u hebt en hoe u die kunt uitoefenen, vindt u in het onderste gedeelte van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

Speciale functies van de website

Onze site biedt u verschillende functies, waarvan het gebruik inhoudt dat wij persoonsgegevens verzamelen, verwerken en opslaan. Hieronder wordt uitgelegd wat er met deze gegevens gebeurt:

Bestelformulier

 • Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden zij verwerkt?

  De gegevens die u in de formuliervelden invult, zoals adres, naam, voornaam, enz. worden door ons verwerkt om aan het hierna vermelde doel te beantwoorden.

 • Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

  Art. 6, lid 1, onder b), DSGVO (uitvoering van (pre)contractuele maatregelen).

 • Doel van de gegevensverwerking

  Het doel van de gegevensverwerking is de verwerking van uw bestelling, zodat wij het met u gesloten contract kunnen nakomen of in werking kunnen stellen.

 • Duur van de opslag

  De gegevens worden gewist zodra ze niet meer nodig zijn voor de verwerking van de bestelling en er geen wettelijke bewaarplicht meer bestaat. Dit zal in de regel na 10 jaar zijn (vgl. § 147 lid 2 juncto § 1 nr. 1, 4 en 4a AO, § 14b lid 1 UStG).

 • Mogelijkheid van bezwaar en schrapping

  U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking overeenkomstig art. 21 DSGVO en verzoeken om verwijdering van gegevens overeenkomstig art. 17 DSGVO. Welke rechten u hebt en hoe u die kunt uitoefenen, vindt u in het onderste gedeelte van deze verklaring inzake gegevensbescherming.

 • Noodzaak van het verstrekken van persoonsgegevens

  De gegevens op het bestelformulier zijn noch contractueel noch wettelijk verplicht, maar zijn noodzakelijk voor het sluiten van een overeenkomst. Indien u de verplichte velden niet of niet volledig invult, kan de door u gevraagde bestelling niet worden uitgevoerd.

Contactformulier(en)

 • Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden zij verwerkt?

  De gegevens die u hebt ingevoerd in het invoerscherm van onze contactformulieren.

 • Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

  Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming door duidelijke bevestiging van handeling of gedrag).

 • Doel van de gegevensverwerking

  Wij zullen de gegevens die via ons contactformulier of via onze contactformulieren worden geregistreerd, uitsluitend gebruiken voor de verwerking van de specifieke contactaanvraag die via het contactformulier is ontvangen. Om aan uw verzoek om contact te voldoen, kunnen wij u ook e-mails sturen naar het opgegeven adres. Het doel hiervan is dat u van ons een bevestiging krijgt dat uw aanvraag correct aan ons is doorgestuurd. Het verzenden van deze bevestigingsmail is voor ons echter niet verplicht en dient slechts ter informatie.

 • Duur van de opslag

  Na verwerking van uw aanvraag worden de verzamelde gegevens onmiddellijk gewist, tenzij er wettelijke bewaartermijnen zijn.

 • Opties voor herroeping en schrapping

  De mogelijkheden tot herroeping en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene regels inzake het recht op herroeping en verwijdering op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, die hieronder in deze verklaring inzake gegevensbescherming worden beschreven.

 • Noodzaak van het verstrekken van persoonsgegevens

  Het gebruik van de contactformulieren geschiedt op vrijwillige basis en is noch contractueel noch wettelijk verplicht. U bent niet verplicht contact met ons op te nemen via het contactformulier, maar kunt ook gebruik maken van de andere contactmogelijkheden die op onze website worden geboden. Indien u gebruik wenst te maken van ons contactformulier, dient u de velden in te vullen die als verplicht zijn gemarkeerd. Als u de vereiste informatie op het contactformulier niet invult, kunt u de vraag niet verzenden of kunnen wij uw vraag helaas niet in behandeling nemen.

Live chat functie

 • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

  De gegevens die u invoert in onze live chat, zoals naam en inhoud.

 • Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

  Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming door duidelijke bevestiging van handeling of gedrag).

 • Doel van de gegevensverwerking

  Wij zullen de via onze live chat geregistreerde gegevens alleen gebruiken voor de verwerking van vragen die wij via onze live chat ontvangen.

 • Duur van de opslag

  Na het verwerken van uw vraag die u via onze live chat hebt ontvangen, worden de verzamelde gegevens onmiddellijk gewist, tenzij er wettelijke bewaartermijnen zijn.

 • Opties voor herroeping en schrapping

  De mogelijkheden tot herroeping en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene regels inzake het recht op herroeping en verwijdering op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, die hieronder in deze verklaring inzake gegevensbescherming worden beschreven.

 • Noodzaak van het verstrekken van persoonsgegevens

  Het gebruik van de live chat is op vrijwillige basis en is noch contractueel noch wettelijk verplicht. U bent niet verplicht contact met ons op te nemen via de live chat. U kunt ook gebruik maken van de andere contactmogelijkheden op onze website. Als u niet de nodige informatie invult, zult u geen gebruik kunnen maken van onze live chat.

Inschrijvingsformulier nieuwsbrief

 • Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden zij verwerkt?

  Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief op onze website, ontvangen wij het door u in het inschrijvingsveld ingevoerde e-mailadres en, indien van toepassing, verdere contactgegevens, voor zover u deze aan ons meedeelt via het inschrijvingsformulier voor de nieuwsbrief.

 • Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

  Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO (toestemming door duidelijke bevestiging van handeling of gedrag).

 • Doel van de gegevensverwerking

  De gegevens in het inschrijvingsformulier voor onze nieuwsbrief worden door ons uitsluitend gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief, waarin wij u informeren over al onze diensten en ons nieuws. Na registratie sturen wij u een bevestigingse-mail met een link waarop u moet klikken om de registratie voor onze nieuwsbrief te voltooien (dubbele opt-in).

 • Duur van de opslag

  U kunt zich op elk moment uitschrijven van onze nieuwsbrief door te klikken op de uitschrijflink, die ook in elke nieuwsbrief is opgenomen. Uw gegevens worden onmiddellijk na afmelding door ons gewist, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze te bewaren. Evenzo zullen uw gegevens onmiddellijk door ons worden gewist indien uw abonnement niet wordt voltooid. Wij behouden ons het recht voor om uw gegevens zonder opgaaf van redenen en zonder voorafgaande of latere kennisgeving te wissen.

 • Opties voor herroeping en schrapping

  De mogelijkheden tot herroeping en verwijdering zijn gebaseerd op de algemene regels inzake het recht op herroeping en verwijdering op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming, die hieronder in deze verklaring inzake gegevensbescherming worden beschreven.

 • Noodzaak van het verstrekken van persoonsgegevens

  Als u gebruik wilt maken van onze nieuwsbrief, moet u de velden invullen die als verplicht zijn gemarkeerd en uw e-mailadres bevestigen door op de link met dubbele opt-in te klikken. De informatie die voor de registratie voor de nieuwsbrief wordt verstrekt, is niet noodzakelijk om een contract met ons te sluiten en is evenmin juridisch bindend. Zij worden uitsluitend gebruikt voor de verzending van onze nieuwsbrief. Als u de verplichte velden niet invult, kunnen wij u helaas niet van onze nieuwsbriefdienst voorzien.

Geautomatiseerde kredietbeoordeling / scoring

Indien u met ons een contract wenst te sluiten, behouden wij ons het recht voor om uw persoonsgegevens uitsluitend geautomatiseerd te verwerken om uw kredietwaardigheid te controleren. Wij zijn ook gerechtigd een dergelijk geautomatiseerd besluit te nemen op grond van artikel 22, lid 2, onder a), van de DSGVO. Of het contract al dan niet kan worden gesloten, hangt af van het resultaat van de geautomatiseerde kredietcontrole. Bij een kredietcontrole worden statistische waarschijnlijkheden van wanbetaling berekend. De kredietwaardigheidsinformatie kan waarschijnlijkheidswaarden (scorewaarden) bevatten die worden berekend op basis van wetenschappelijk erkende mathematisch-statistische procedures. Daarbij wordt het toekomstige risico van de klant op wanbetaling afgeleid aan de hand van een groot aantal kenmerken, zoals inkomen, adresgegevens, beroep, burgerlijke staat en vroeger betalingsgedrag. Het resultaat wordt uitgedrukt in de vorm van een betalingswaarde (de zogenaamde score). De aldus verkregen informatie vormt de basis van ons besluit over de totstandkoming, uitvoering of beëindiging van een contractuele relatie. Indien u van mening bent dat u ten gevolge van de kredietwaardigheidscontrole ten onrechte van het sluiten van een overeenkomst bent uitgesloten, kunt u uw standpunt per e-mail aan ons uiteenzetten. Wij zullen dan het geautomatiseerde besluit herzien overeenkomstig artikel 22, lid 3, DSGVO in het specifieke individuele geval. Om de kredietbeoordeling te kunnen uitvoeren, kunnen wij uw persoonsgegevens opslaan en verwerken in overeenstemming met art. 6 lid 1 lit. b DSGVO.

Wij geven uw gegevens door aan de volgende aanbieder(s) op basis van het lopende contract in de hieronder genoemde gevallen:

 • Tesch Inkasso Finance GmbH:

  Tesch Inkasso Finance GmbH, Am EUROPA-CENTER 1b, 45145 Essen , Duitsland(http://www.tesch-gruppe.com/): Onze onderneming controleert regelmatig uw kredietwaardigheid bij het sluiten van contracten en, in bepaalde gevallen waarin sprake is van een rechtmatig belang, ook voor bestaande klanten. Voor dit doel werken wij samen met Tesch Inkasso Finance GmbH, Am EUROPA-CENTER 1b, 45145 Essen, Duitsland, van wie wij de voor dit doel benodigde gegevens ontvangen. Daartoe geven wij uw naam en contactgegevens door aan Tesch Inkasso Finance GmbH.

Statistische analyse van de bezoeken aan deze website - web tracker

Wij verzamelen, verwerken en bewaren de volgende gegevens wanneer deze website of afzonderlijke bestanden op de website worden opgeroepen: IP-adres, website van waaruit het bestand is opgevraagd, naam van het bestand, datum en tijdstip van de toegang, hoeveelheid overgedragen gegevens en verslag over het succes van de toegang (het zogenaamde weblogboek). Wij gebruiken deze toegangsgegevens uitsluitend in een niet-gepersonaliseerde vorm voor de voortdurende verbetering van onze website en voor statistische doeleinden. Wij gebruiken ook de volgende web trackers om bezoeken aan deze website te evalueren:

 • Google Tag Manager

  • Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden zij verwerkt?

   Op onze website maken wij gebruik van de dienst van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google Tag Manager). Google Tag Manager biedt een technisch platform voor het uitvoeren en bundelen van andere webdiensten en webtrackingprogramma's door middel van zogenaamde "tags". In dit verband slaat Google Tag Manager cookies op uw computer op en analyseert uw surfgedrag (zgn. "tracking"), voor zover met Google Tag Manager webtracking-tools worden uitgevoerd. De gegevens die worden verzonden door individuele tags die zijn geïntegreerd in Google Tag Manager, worden door Google Tag Manager samengevoegd, opgeslagen en verwerkt onder een uniforme gebruikersinterface. Alle geïntegreerde "tags" worden in deze gegevensbeschermingsverklaring nog eens apart vermeld. Meer informatie over de gegevensbescherming van de in Google Tag Manager geïntegreerde tools vindt u in het desbetreffende gedeelte van deze gegevensbeschermingsverklaring. Wanneer u onze website gebruikt met de integratie van Google Tag Manager-tags geactiveerd, worden gegevens, zoals met name uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten, doorgegeven aan servers van Google Ireland Limited. Met betrekking tot de door middel van Google Tag Manager geïntegreerde webdiensten gelden de voorschriften in het desbetreffende gedeelte van deze gegevensbeschermingsverklaring. De tracking tools die in Google Tag Manager worden gebruikt, zorgen ervoor dat het IP-adres vóór de transmissie door Google Tag Manager wordt geanonimiseerd door middel van IP-anonimisering van de broncode. Daarbij wordt Google Tag Manager alleen ingeschakeld om IP-adressen anoniem te registreren (zgn. IP-masking).

  • Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

   De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming in onze informatiebanner met betrekking tot het gebruik van cookies en webtracking (toestemming door duidelijke bevestiging van actie of gedrag) in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

  • Doel van de gegevensverwerking

   In onze opdracht zal Google de door middel van de Google Tag Manager verkregen informatie gebruiken om uw bezoek aan deze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om ons verdere met het website- en internetgebruik verbonden diensten te leveren.

  • Duur van de opslag

   Google zal de gegevens die relevant zijn voor de functie van Google Tag Manager zo lang opslaan als nodig is om de geboekte webdienst te vervullen. De gegevens worden geanonimiseerd verzameld en opgeslagen. Indien er een verwijzing naar een persoon is, worden de gegevens onmiddellijk gewist, voor zover er geen wettelijke verplichtingen bestaan om gegevens te bewaren. In ieder geval worden de gegevens na het verstrijken van de bewaringstermijn gewist.

  • Mogelijkheid van bezwaar en schrapping

   U kunt het verzamelen en doorsturen van persoonlijke gegevens naar Google (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen, een scriptblocker in uw browser te installeren of de instelling "Do Not Track" in uw browser te activeren. Bovendien kunt u het verzamelen door Google van de door de Google-cookie gegenereerde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (incl. uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de browser-plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Het beveiligings- en privacybeleid van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy.

 • Google Analytics

  • Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

   Op onze site maken wij gebruik van de webtrackingdienst van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google Analytics). In het kader van de webtracking maakt Google Analytics gebruik van cookies die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van het gebruik van onze website en uw surfgedrag mogelijk maken (zgn. tracking). Wij voeren deze analyse uit op basis van de trackingdienst Google Analytics, om onze website voortdurend te optimaliseren en toegankelijker te maken. Wanneer u onze website gebruikt, worden gegevens zoals met name uw IP-adres en uw gebruikersactiviteiten doorgegeven aan servers van Google Ireland Limited. Wij voeren deze analyse uit op basis van de trackingdienst van Google, om onze website voortdurend te optimaliseren en toegankelijker te maken. We hebben de webtracking ook nodig om veiligheidsredenen. Webtracking stelt ons in staat na te gaan of derden onze website aanvallen. De informatie van de webtracker stelt ons in staat doeltreffende tegenmaatregelen te nemen en de door ons verwerkte persoonsgegevens tegen deze cyberaanvallen te beschermen. Door IP-anonimisering in de Google Analytics-trackingcode van deze website in te schakelen, wordt uw IP-adres door Google Analytics geanonimiseerd voordat het wordt verzonden. Deze website gebruikt een Google Analytics-trackingcode die door de exploitant is uitgebreid gat._anonymizeIp(); om alleen geanonimiseerde verzameling van IP-adressen mogelijk te maken (zogenaamde IP-masking).

  • Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

   De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming in onze informatiebanner met betrekking tot het gebruik van cookies en webtracking (toestemming door duidelijke bevestiging van actie of gedrag) in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

  • Doel van de gegevensverwerking

   Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw bezoek aan deze website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om ons andere diensten in verband met het website- en internetgebruik te verlenen. Wij vereisen ook webtracking om veiligheidsredenen. Webtracking stelt ons in staat na te gaan of derden onze website aanvallen. De informatie van de webtracker stelt ons in staat doeltreffende tegenmaatregelen te nemen en de door ons verwerkte persoonsgegevens tegen deze cyberaanvallen te beschermen.

  • Duur van de opslag

   Google bewaart de gegevens die relevant zijn voor de levering van webtracking zo lang als nodig is om de geboekte webdienst te leveren. Het verzamelen en opslaan van gegevens gebeurt anoniem. Indien er een verwijzing naar een persoon is, worden de gegevens onmiddellijk gewist, voor zover dit niet onder een wettelijke verplichting tot gegevensbewaring valt. In ieder geval worden de gegevens na het verstrijken van de bewaringstermijn gewist.

  • Mogelijkheden tot verzet en schrapping

   U kunt het verzamelen en doorsturen van persoonlijke gegevens naar Google (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser uit te schakelen of de "Do Not Track"-instelling van uw browser te activeren. U kunt ook voorkomen dat Google gegevens verzamelt die door de Google cookie worden gegenereerd en die betrekking hebben op uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) en dat deze gegevens door Google worden verwerkt door de browser plug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de). Het beveiligings- en privacybeleid van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=de.

Integratie van externe webdiensten en verwerking van gegevens buiten de EU

Op onze website maken wij gebruik van actieve inhoud van externe aanbieders, zogenaamde webdiensten. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen deze externe aanbieders persoonlijke informatie ontvangen over uw bezoek aan onze website. Dit kan de verwerking van gegevens buiten de EU meebrengen. U kunt dit voorkomen door een geschikte browser plug-in te installeren of de uitvoering van scripts in uw browser te deactiveren. Dit kan resulteren in functionele beperkingen op websites die u bezoekt.

Wij maken gebruik van de volgende externe webdiensten:

 • Dubbelklik

  Wij gebruiken de Doubleclick-dienst van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Verenigde Staten, e-mail: support-de@google.com, website: http: //www.google.com/ op onze site. De verwerking vindt ook plaats in een derde land waarvoor de Commissie geen besluit heeft genomen inzake een passend beschermingsniveau. Het gebruikelijke beschermingsniveau voor de GDPR kan voor de doorgifte dan ook niet worden gegarandeerd, aangezien niet kan worden uitgesloten dat in het derde land bv. de autoriteiten toegang kunnen krijgen tot de verzamelde gegevens.

  De rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO of Art. 9 lid 2 lit. a DSGVO, die u op onze website hebt gegeven.

  DoubleClick is een dienst van Google die digitale reclame op het internet aanbiedt en levert. Het wordt gebruikt om individuele reclame aan websitegebruikers te tonen.

  U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over het intrekken van uw toestemming vindt u in de toestemming zelf of aan het eind van dit privacybeleid.

  Voor meer informatie over de behandeling van de doorgestuurde gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder op https://policies.google.com/privacy.

 • Google

  Wij gebruiken de Google-dienst van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Verenigde Staten, e-mail: support-de@google.com, website: http: //www.google.com/ op onze site. De verwerking vindt ook plaats in een derde land waarvoor de Commissie geen besluit heeft genomen inzake een passend beschermingsniveau. Het gebruikelijke beschermingsniveau voor de GDPR kan voor de doorgifte dan ook niet worden gegarandeerd, aangezien niet kan worden uitgesloten dat in het derde land bv. de autoriteiten toegang kunnen krijgen tot de verzamelde gegevens.

  De rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO of Art. 9 lid 2 lit. a DSGVO, die u op onze website hebt gegeven.

  Wij gebruiken Google om verdere diensten van Google op de website te kunnen laden.

  U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over het intrekken van uw toestemming vindt u in de toestemming zelf of aan het eind van dit privacybeleid.

  Voor meer informatie over de behandeling van doorgestuurde gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder op https://policies.google.com/privacy.

 • Google Fonts

  Wij gebruiken de Google Fonts dienst van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Verenigde Staten, e-mail: support-de@google.com, website: http: //www.google.com/ op onze site. De verwerking vindt ook plaats in een derde land waarvoor de Commissie geen besluit heeft genomen inzake een passend beschermingsniveau. Het gebruikelijke beschermingsniveau voor de GDPR kan voor de doorgifte dan ook niet worden gegarandeerd, aangezien niet kan worden uitgesloten dat in het derde land bv. de autoriteiten toegang kunnen krijgen tot de verzamelde gegevens.

  De rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO of Art. 9 lid 2 lit. a DSGVO, die u op onze website hebt gegeven.

  De dienst Google Fonts wordt gebruikt om lettertypes op onze site opnieuw te laden, zodat we u de site in een visueel betere versie kunnen tonen.

  U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over het intrekken van uw toestemming vindt u bij de toestemming zelf of aan het eind van dit privacybeleid.

  Voor meer informatie over de behandeling van doorgestuurde gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder op https://policies.google.com/privacy.

 • Google Maps

  • Welke persoonsgegevens worden verzameld en in welke mate worden zij verwerkt?

   Op onze site maken wij gebruik van de kaartendienst van het bedrijf Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (hierna: Google Maps). Google Maps is op de website geïntegreerd via de Google API om locatie-informatie te visualiseren en weer te geven in de vorm van een kaart. Voor de weergave van de kaart is de verwerking van het IP-adres door Google Maps technisch noodzakelijk. Met betrekking tot de andere webdiensten die via Google Apis zijn geïntegreerd, gelden de voorschriften in het desbetreffende gedeelte van deze gegevensbeschermingsverklaring over Google Apis.

  • Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

   Art. 6 lit. f DSGVO (rechtmatig belang). Ons rechtmatig belang is dat wij u de gebruikelijke presentatie van locatie-informatie op het internet in een gevisualiseerde vorm kunnen aanbieden.

  • Doel van de gegevensverwerking

   Namens ons zal Google de via Google Maps verkregen informatie gebruiken om u de kaart te tonen. Met behulp van Google Maps vindt u ons sneller en nauwkeuriger dan met een gewone niet-interactieve kaart.

  • Duur van de opslag

   Google zal de gegevens die relevant zijn voor de functie van Google Maps zo lang opslaan als nodig is om de geboekte webdienst te vervullen. Het verzamelen en opslaan van gegevens gebeurt anoniem. Indien er een verwijzing naar een persoon is, worden de gegevens onmiddellijk gewist, tenzij er een wettelijke verplichting is om ze te bewaren. In ieder geval worden de gegevens na het verstrijken van de bewaringstermijn gewist.

  • Mogelijkheid van bezwaar en schrapping

   U kunt het verzamelen en doorgeven van persoonlijke gegevens aan Google (met name uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google voorkomen door de uitvoering van scriptcode in uw browser te deactiveren, een scriptblocker in uw browser te installeren of de instelling "Do Not Track" van uw browser te activeren. Het beveiligings- en privacybeleid van Google is te vinden op https://policies.google.com/privacy.

  • Gezamenlijke verwerking

   Wij hebben een gezamenlijke verwerkingsovereenkomst met Google gesloten met betrekking tot Google Maps. U kunt de inhoud vinden op https://privacy.google.com/intl/de/businesses/mapscontrollerterms/.

 • Google APIS

  Wij gebruiken de Google APIS-dienst van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, 94043 Mountain View, Verenigde Staten, e-mail: support-de@google.com, website: http: //www.google.com/ op onze site. De verwerking vindt ook plaats in een derde land waarvoor de Commissie geen besluit heeft genomen inzake een passend beschermingsniveau. Het gebruikelijke beschermingsniveau voor de GDPR kan voor de doorgifte dan ook niet worden gegarandeerd, aangezien niet kan worden uitgesloten dat in het derde land bv. de autoriteiten toegang kunnen krijgen tot de verzamelde gegevens.

  De rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO of Art. 9 lid 2 lit. a DSGVO, die u op onze website hebt gegeven.

  Wij gebruiken Google APIS om verdere diensten van Google op de website te kunnen laden. Google Apis is een verzameling interfaces voor communicatie tussen de verschillende Google-diensten die op uw website worden gebruikt.

  Voor de verwerking zelf, de dienst of wij verzamelen de volgende gegevens: IP-adres

  U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over het intrekken van uw toestemming vindt u bij de toestemming zelf of aan het eind van dit privacybeleid.

  Voor nadere informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens wordt verwezen naar het privacybeleid van de aanbieder op https://policies.google.com/privacy.

 • Gstatic

  Wij gebruiken de Gstatic-dienst van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway , 94043 Mointain View, Verenigde Staten, e-mail: support-de@google.com, website: http: //www.google.com/ op onze site. De verwerking vindt ook plaats in een derde land waarvoor de Commissie geen besluit heeft genomen inzake een passend beschermingsniveau. Het gebruikelijke beschermingsniveau voor de GDPR kan voor de doorgifte dan ook niet worden gegarandeerd, aangezien niet kan worden uitgesloten dat in het derde land bv. de autoriteiten toegang kunnen krijgen tot de verzamelde gegevens.

  De rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO of Art. 9 lid 2 lit. a DSGVO, die u op onze website hebt gegeven.

  Gstatic is een dienst die door Google wordt gebruikt om statische inhoud op te halen en zo het bandbreedtegebruik te beperken en de vereiste catalogusbestanden vooraf te laden.

  U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over het intrekken van uw toestemming vindt u bij de toestemming zelf of aan het eind van dit privacybeleid.

  Voor meer informatie over de behandeling van doorgestuurde gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder op https://policies.google.com/privacy.

 • illusion-factory.de

  Wij gebruiken op onze website de dienst illusion-factory.de van de firma IllusionFactory - Inh.: Martin Schneider, Max-Planck-Straße 15, 53819 Neunkirchen-Seelscheid, Duitsland. De overdracht en de verwerking van persoonsgegevens vinden uitsluitend plaats op servers in de Europese Unie.

  De rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO of Art. 9 lid 2 lit. a DSGVO, die u op onze website hebt gegeven.

  Deze dienst is een dienst van het websitebureau illusion-factory. De dienst stelt het websitebureau in staat ervoor te zorgen dat de gecreëerde website goed online staat en dat de branding is opgenomen.

  U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over het intrekken van uw toestemming vindt u bij de toestemming zelf of aan het eind van dit privacybeleid.

  Verdere informatie over de behandeling van de doorgegeven gegevens is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op https://www.illusion-factory.de/datenschutz.html.

  De provider biedt ook een opt-out optie op https://www.illusion-factory.de/datenschutz.html.

 • Provenexpert.com

  Wij maken op onze website gebruik van de dienst Provenexpert.com van Expert Systems AG, Quedlinburger Straße 1, 10589 Berlijn, Duitsland. De overdracht en de verwerking van persoonsgegevens vinden uitsluitend plaats op servers in de Europese Unie.

  De rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking overeenkomstig art. 6, lid 1, onder f), DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang is gelegen in de verwezenlijking van het hieronder beschreven doel.

  Via Provenexperts.com wordt rating informatie van verschillende portals gecombineerd op onze site.

  Met betrekking tot de verwerking hebt u het recht om bezwaar te maken, zoals bepaald in art. 21. Meer gedetailleerde informatie vindt u aan het eind van dit privacybeleid.

  Verdere informatie over de behandeling van de doorgegeven gegevens is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op https://www.provenexpert.com/de-de/datenschutzbestimmungen/.

  De provider biedt ook een opt-out optie op https://www.provenexpert.com/de-de/datenschutzbestimmungen/.

 • Youtube

  Wij gebruiken de Youtube-dienst van het bedrijf Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway , 94043 Mountain View, Verenigde Staten, e-mail: support-de@google.com, website: http: //www.google.com/ op onze site. De verwerking vindt ook plaats in een derde land waarvoor de Commissie geen besluit heeft genomen inzake een passend beschermingsniveau. Het gebruikelijke beschermingsniveau voor de GDPR kan voor de doorgifte dan ook niet worden gegarandeerd, aangezien niet kan worden uitgesloten dat in het derde land bv. de autoriteiten toegang kunnen krijgen tot de verzamelde gegevens.

  De rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO of Art. 9 lid 2 lit. a DSGVO, die u op onze website hebt gegeven.

  Video's van het Youtube-platform worden via de Youtube-dienst op onze website geïntegreerd.

  U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over het intrekken van uw toestemming vindt u in de toestemming zelf of aan het eind van dit privacybeleid.

  Meer informatie over de behandeling van doorgegeven gegevens is te vinden in het privacybeleid van de aanbieder op https://policies.google.com/privacy.

 • Website Controlezegel

  Wij maken gebruik van de dienst Website-Check Siegel van de firma Website-Check GmbH, Beethovenstraße 24, 66111 Saarbrücken, Duitsland, e-mail: support@website-check.de, website: http: //www.website-check.de/ op onze website. De overdracht en de verwerking van persoonsgegevens vinden uitsluitend plaats op servers in de Europese Unie.

  De rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens is ons gerechtvaardigd belang bij de verwerking overeenkomstig art. 6 (1) lit. f DSGVO. Ons gerechtvaardigd belang is gelegen in de verwezenlijking van het hieronder beschreven doel.

  Het script van Website-Check GmbH is de technische integratie van het Website-Check zegel. Met dit zegel willen wij aantonen dat wij de kwestie van de gegevensbescherming zeer ernstig nemen. Door de integratie van het Website-Check-zegel worden niet-persoonlijke gegevens doorgegeven aan Website-Check GmbH als uitgever van het zegel, zodat zij het technisch kan leveren.

  Ten aanzien van de verwerking beschikt u over het recht van verzet genoemd in art. 21. Meer gedetailleerde informatie vindt u aan het einde van dit privacybeleid.

  Voor nadere informatie over de behandeling van de overgedragen gegevens wordt verwezen naar het privacybeleid van de aanbieder op https://www.website-check.de/datenschutzerklaerung/.

 • cookiebot.com

  Wij gebruiken de dienst cookiebot.com van het bedrijf Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Denemarken op onze website. De overdracht en de verwerking van persoonsgegevens vinden uitsluitend plaats op servers in de Europese Unie.

  De rechtsgrondslag voor de doorgifte en verwerking is art. 6 (1) lit. c DSGVO. Het gebruik van de dienst helpt ons om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.

  Door Cookiebot te integreren, voldoen wij aan onze wettelijke verplichting met betrekking tot het toestemmingsbeheer dat vereist is voor cookies.

  Aan het einde van dit privacybeleid kunt u lezen welke rechten u hebt met betrekking tot de verwerking.

  Voor meer informatie over de behandeling van doorgestuurde gegevens verwijzen wij u naar het privacybeleid van de aanbieder op https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/.

 • mittwaldserver.info

  Op onze website maken wij gebruik van de dienst mittwaldserver.info van de firma Mittwald CM Service GmbH & Co KG, Königsberger Straße 4-6, 32339 Espelkamp, Duitsland. De overdracht en de verwerking van persoonsgegevens vinden uitsluitend plaats op servers in de Europese Unie.

  De rechtsgrondslag voor de overdracht van persoonsgegevens is uw toestemming overeenkomstig Art. 6 lid 1 lit. a DSGVO of Art. 9 lid 2 lit. a DSGVO, die u op onze website hebt gegeven.

  De dienst is een plugin die wij nodig hebben om u alle inhoud van onze website te kunnen tonen. De plugin maakt onze website aantrekkelijker en beter te ervaren voor onze site bezoekers.

  U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Meer informatie over het intrekken van uw toestemming vindt u bij de toestemming zelf of aan het eind van dit privacybeleid.

  Verdere informatie over de behandeling van doorgegeven gegevens is te vinden in de gegevensbeschermingsverklaring van de aanbieder op https://www.mittwald.de/datenschutz.

Informatie over het gebruik van cookies

Reikwijdte van de verwerking van persoonsgegevens

Wij integreren en gebruiken cookies op verschillende pagina's om bepaalde functies van onze website mogelijk te maken en om externe webdiensten te integreren. De zogenaamde "cookies" zijn kleine tekstbestanden die uw browser op uw toegangsapparaat kan opslaan. Deze tekstbestanden bevatten een karakteristieke string die de browser uniek identificeert wanneer u terugkeert naar onze website. Het opslaan van een cookie-bestand wordt ook wel "het instellen van een cookie" genoemd. Cookies kunnen zowel door de website zelf als door externe webdiensten worden geplaatst.

Rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens

Art. 6 para. 1 lit. f DSGVO (rechtmatig belang) of Art. 6 para. 1 lit. a of Art. 9 para. 2 lit. a DSGVO (toestemming).

Welke rechtsgrondslag relevant is, kan worden afgeleid uit de cookietabel die verderop in dit punt wordt opgesomd.

In het algemeen, in het geval van cookies die verzameld worden op basis van een legitiem belang, is ons legitiem belang het verzekeren van de functionaliteit van onze website en de daarop geïntegreerde diensten (technisch noodzakelijke cookies). Bovendien kan het zijn dat de cookies de gebruiksvriendelijkheid verhogen en een meer geïndividualiseerde aanpak mogelijk maken. Hier hebben we uw belangen afgewogen tegen de onze.

Met behulp van cookie-technologie kunnen wij individuele websitebezoekers alleen identificeren, analyseren en volgen als de websitebezoeker heeft ingestemd met het gebruik van de cookie in overeenstemming met Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO.

Doel van de gegevensverwerking

Cookies worden geplaatst door onze website of externe webdiensten om de volledige functionaliteit van onze website te behouden, om de gebruiksvriendelijkheid te verbeteren of om het vermelde doel na te streven met uw toestemming. Cookietechnologie stelt ons ook in staat individuele bezoekers te herkennen aan pseudoniemen, zoals een unieke of willekeurige ID, zodat wij meer gepersonaliseerde diensten kunnen aanbieden. Details zijn te vinden in onderstaande tabel.

Duur van de opslag

De hieronder vermelde cookies worden in uw browser opgeslagen tot ze worden verwijderd of, in het geval van een sessiecookie, tot de sessie is afgelopen. Details zijn te vinden in onderstaande tabel:

Naam cookie Server Aanbieder Doel Rechtsgrondslag Bewaartermijn Type
_gid film-retter.de Google Analytics Deze cookie kent een ID toe aan een gebruiker, zodat de webtracker de acties van de gebruiker onder deze ID kan samenvatten. Toestemming ongeveer 24 uur Analytics
_ga film-retter.de Google Analytics Deze cookie kent een ID toe aan een gebruiker, zodat de webtracker de acties van de gebruiker onder deze ID kan samenvatten. Toestemming ca. 24 maanden Analytics
gat_gtag_UA* film-retter.de Google Analytics Deze cookie wijst een ID toe aan een gebruiker en koppelt de acties van de gebruiker aan deze ID in verband met Google Tag Manager. Toestemming ca. 90 seconden Analytics
CookieConsent www.film-retter.de Website exploitant Cookie dat de beslissing van de gebruiker over de cookiebanner opslaat. Nakoming van wettelijke verplichtingen ca. 38 jaar Cookie banner
PHPSESSID www.film-retter.de Website exploitant Cookie dat vereist is voor toepassingen die gebaseerd zijn op de taal PHP. De cookie wordt tijdens de sessie bewaard. Het is nodig om bepaalde website-instellingen op te slaan tijdens het websitebezoek (sessie). Toestemming Sessie Configuratie
_pelocale .provenexpert.com, www.provenexpert.com Provenexpert.com Deze cookie slaat gegevens op over wanneer de websitebezoeker de website heeft bezocht, om statistische gegevens te kunnen verzamelen. Daarnaast worden op basis van het bezoek aan de site nog andere gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Toestemming ca. 30 dagen Analytics
PE_SESSIE .provenexpert.com, www.provenexpert.com Provenexpert.com Toestemming Sessie Marketing
Youtube www.youtube-nocookie.com Youtube Deze cookie is nodig om de videospeler van Youtube op onze website te integreren en om Youtube-video's op de website af te spelen. We gebruiken de Youtube speler in data-besparende modus. Toestemming Sessie Marketing
OVERWEGING (Youtube) .youtube-nocookie.com Youtube Het CONSENT-cookie wordt gebruikt om de toestemming van de gebruiker op te slaan om gegevens door te sturen naar Youtube nadat de gebruiker zijn toestemming heeft gegeven. Nakoming van wettelijke verplichtingen ca. 16 jaar Cookie banner
registerlocale .provenexpert.com Provenexpert.com Deze cookie slaat gegevens op over wanneer de websitebezoeker de website heeft bezocht, om statistische gegevens te kunnen verzamelen. Daarnaast worden op basis van het bezoek aan de site nog andere gegevens verzameld voor statistische doeleinden. Toestemming ca. 61 minuten Analytics
landingspagina www.film-retter.de cookiebot.com Deze cookie stelt ons in staat om individuele comfortinstellingen die u hebt geselecteerd op te slaan en beschikbaar te houden voor uw huidige en toekomstige bezoeken aan de site. Toestemming ca. 9 jaar Configuratie
landingspagina .film-retter.com cookiebot.com Met deze cookie kunnen wij door u geselecteerde individuele comfortinstellingen opslaan en bewaren voor uw huidige en toekomstige bezoeken aan de site. Toestemming Sessie Configuratie
landingspagina .www.film-retter.de cookiebot.com Deze cookie stelt ons in staat om individuele comfortinstellingen die u hebt geselecteerd op te slaan en beschikbaar te houden voor uw huidige en toekomstige bezoeken aan de site. Toestemming Sessie Configuratie
landingspagina film-retter.com cookiebot.com Deze cookie stelt ons in staat om individuele comfortinstellingen die u hebt geselecteerd op te slaan en beschikbaar te houden voor uw huidige en toekomstige bezoeken aan de site. Toestemming Sessie Configuratie

Mogelijkheid van bezwaar, herroeping van toestemming en verwijdering

U kunt uw browser naar wens instellen, zodat het plaatsen van cookies in het algemeen wordt verhinderd. U kunt dan per geval beslissen of u cookies accepteert of dat u cookies in principe accepteert. Cookies kunnen voor verschillende doeleinden worden gebruikt, bijv. om te herkennen dat uw toegangsapparaat al verbonden is met onze website (permanente cookies) of om recent bekeken aanbiedingen op te slaan (sessiecookies). Indien u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Er zij op gewezen dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking ervan hierdoor niet wordt aangetast.

Gegevensbeveiliging en -bescherming, communicatie per e-mail

Uw persoonsgegevens worden bij het verzamelen, opslaan en verwerken door technische en organisatorische maatregelen zodanig beschermd dat zij niet toegankelijk zijn voor derden. In het geval van niet-gecodeerde communicatie via e-mail kunnen wij geen volledige gegevensbeveiliging garanderen op het transmissiepad naar onze IT-systemen, zodat wij gecodeerde communicatie of de post aanbevelen voor informatie die een hoge mate van vertrouwelijkheid vereist.

Recht op informatie en correctieverzoeken - Wissen en beperken van gegevens - Intrekking van toestemming - Recht van bezwaar

Recht op informatie

U hebt het recht om bevestiging te vragen of wij persoonsgegevens over u verwerken. Indien dit het geval is, heeft u het recht te worden geïnformeerd over de in artikel 15, lid 1, DSGVO genoemde informatie, voor zover de rechten en vrijheden van andere personen niet worden aangetast (cf. artikel 15, lid 4, DSGVO). Wij zullen u ook graag een kopie van de gegevens bezorgen.

Recht op rectificatie

Overeenkomstig Art. 16 DSGVO heeft u te allen tijde het recht om onjuiste persoonlijke gegevens (bijv. adres, naam, etc.) die bij ons zijn opgeslagen te laten corrigeren. U kunt ook te allen tijde verzoeken dat de bij ons opgeslagen gegevens worden aangevuld. Een overeenkomstige aanpassing zal onmiddellijk worden uitgevoerd.

Recht op verwijdering

Op grond van art. 17 lid 1 DSGVO heeft u het recht te eisen dat wij de persoonsgegevens die wij over u hebben verzameld, wissen indien

 • de gegevens zijn ofwel niet langer nodig
 • de rechtsgrondslag voor de verwerking heeft opgehouden te bestaan zonder vervanging als gevolg van de intrekking van uw toestemming;
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking en er geen legitieme gronden voor de verwerking zijn;
 • uw gegevens onwettig worden verwerkt;
 • een wettelijke verplichting dit vereist of een verzameling overeenkomstig artikel 8, lid 1, DSGVO heeft plaatsgevonden.

Overeenkomstig artikel 17, lid 3, van de GDPR, bestaat dit recht niet indien

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie;
 • uw gegevens zijn verzameld op grond van een wettelijke verplichting;
 • de verwerking is noodzakelijk om redenen van algemeen belang;
 • de gegevens noodzakelijk zijn voor de vaststelling, de uitoefening of de verdediging van een recht in rechte.

Recht op beperking van de verwerking

Overeenkomstig Art. 18 (1) DSGVO, heeft u in individuele gevallen het recht te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.

Dit is het geval als

 • de juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist;
 • de verwerking is onwettig en u stemt niet in met het wissen ervan;
 • de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel van de verwerking, maar de verzamelde gegevens worden gebruikt voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen;
 • tegen de verwerking bezwaar is aangetekend overeenkomstig artikel 21, lid 1, DSGVO en het nog onduidelijk is welke belangen prevaleren.

Recht van herroeping

Indien u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken (art. 6 lid 1 lit. a DSGVO of art. 9 lid 2 lit. a DSGVO), kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Er zij op gewezen dat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking hierdoor niet wordt aangetast.

Recht van bezwaar

Overeenkomstig Art. 21 DSGVO heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die op grond van Art. 6 (1) (f) (in het kader van een gerechtvaardigd belang) zijn verzameld. U hebt dit recht alleen als er bijzondere omstandigheden zijn die zich verzetten tegen de opslag en verwerking.

Hoe oefent u uw rechten uit?

U kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen via onderstaande contactgegevens:

Film-Retter KG
Zeithstraße 108
53819 Neunkirchen-Seelscheid, Duitsland
Duitsland
E-mail: info@film-retter.de
Tel.: +49 (0) 2247 915 90 18

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Op grond van art. 20 DSGVO heeft u recht op doorgifte van uw persoonsgegevens. Wij zullen de gegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen en machineleesbaar formaat. De gegevens kunnen worden toegezonden aan uzelf of aan een door u aangewezen verantwoordelijke.

Wij zullen u op verzoek de volgende gegevens verstrekken overeenkomstig Art. 20 (1) DSGVO:

 • Gegevens die zijn verzameld op basis van uitdrukkelijke toestemming overeenkomstig Art. 6 Para. 1 lit. a DSGVO of Art. 9 Para. 2 lit. a DSGVO;
 • Gegevens die wij van u hebben ontvangen in overeenstemming met Art. 6 Para. 1 lit. b DSGVO in het kader van bestaande contracten;
 • gegevens die in het kader van een geautomatiseerde procedure zijn verwerkt.

Wij zullen de persoonsgegevens rechtstreeks overdragen aan een door u gekozen verantwoordelijke, voor zover dit technisch haalbaar is. Wij wijzen u erop dat wij geen gegevens mogen doorgeven die de vrijheden en rechten van andere personen in de weg staan, overeenkomstig artikel 20, lid 4, DSGVO.

Recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit overeenkomstig art. 77, lid 1, DSGVO

Indien u vermoedt dat uw gegevens op onze site onrechtmatig worden verwerkt, kunt u uiteraard te allen tijde een gerechtelijke opheldering over de kwestie vragen. Bovendien staat elke andere wettelijke optie voor u open. Ongeacht deze mogelijkheid hebt u de mogelijkheid om contact op te nemen met een toezichthoudende autoriteit overeenkomstig artikel 77, lid 1, DSGVO. Het recht om een klacht in te dienen overeenkomstig artikel 77 DSGVO staat u ter beschikking in de EU-lidstaat van uw woonplaats, uw werkplek en/of de plaats van de vermeende inbreuk, d.w.z. u kunt uit de hierboven genoemde plaatsen de toezichthoudende autoriteit kiezen tot wie u zich wendt. De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, zal u vervolgens op de hoogte brengen van de status en het resultaat van uw indiening, met inbegrip van de mogelijkheid van een rechtsmiddel overeenkomstig artikel 78 GDPR.

Gemaakt door:

© DURY LEGAL Advocaten - www.dury.de

© Website-Check GmbH - www.website-check.de